Privatumo politika

UAB „BUDRUS SAKALAS“ PRIVATUMO POLITIKA

1. UAB „BUDRUS SAKALAS“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) aiškiai ir skaidriai pateikiami Bendrovėje ir jos interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Privatumo politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

2. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

3. Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų – būsimų darbuotojų, Bendrovės organizuojamų pirkimų konkursų dalyvių, Bendrovės interneto svetainės lankytojų, kitų suinteresuotų asmenų (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai) atžvilgiu.

4. Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Bendrovėje tvarkomi ir saugomi Asmenų duomenys.

5. Duomenų valdytoja – UAB „BUDRUS SAKALAS“, buveinės adresas Vykinto g.14, Vilnius, el. pašto adresas info@bs.lt.

6. Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie – el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.

I. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

7. Bendrovė informuoja, kad Bendrovėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) šiais tikslais ir pagrindu:
7.1. Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas:
7.1.1. šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kartu su jais pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys, nuotrauka (jeigu kandidatas pats ją pateikia), kiti su personalo atranka susiję asmens duomenys.
7.1.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.
7.1.3. šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo momento, kai kandidatui buvo pranešta, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis, o tais atvejais, kai skelbime buvo nurodyta, kad informuoti bus tik atrinkti kandidatai – nuo atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
7.2. Asmenų, dalyvaujančių Bendrovės skelbiamuose pirkimų konkursuose, atrankos tikslas:
7.2.1. šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, banko rekvizitai, duomenys apie įsiskolinimą (gauti iš VĮ Registrų centras, VMI ir Sodros), kontaktinio asmens duomenys, atestatuose ir kituose specifinę kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose esantys duomenys, kiti konkursui Asmens pateikti duomenys.
7.2.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.
7.2.3. šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo pirkimų konkurso pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
7.3. Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas:
7.3.1. tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą Bendrovės internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais – elektroniniu paštu, telefonu ar registruotu paštu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą/skundą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: identifikacinius duomenis, kontaktinius duomenis, susirašinėjimą ir jame esančius su asmeniu susijusius duomenis.
7.3.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.
7.3.3. šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
7.3.4. Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.
7.3.5. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.
8. Asmens duomenys gali būti perduoti:
8.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
8.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
8.3. kitiems asmenims asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.
Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

9. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

10. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

11. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

II. Slapukų politika

12. Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.
13. Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:
13.1. Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.
13.2. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai skirti prisiminti svetinės svečių pageidavimus ir padėti naudoti svetainę veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena svetainės svečių pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus Bendrovė gali naudoti ir svetainės svečių registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius svetainėje nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina naudojimąsi svetaine.
13.3. Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

14. Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako svetainės naudotojas.

15. Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

16. Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

17. Duomenys apie naudojamus slapukus:

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo laikas/ Galiojimo laikas Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
https://www.bs.lt
_ga Google analytics statistikos slapukas. Identifikuoja lankytoją ir priskiria prie svetainėje apsilankančių statistikos duomenų. Galioja 2 metus Unikalus lankytojo id, naršyklės versija, ekrano dydis, lankymosi laikas, lokacija

 

_gat Google analytics statistikos slapukas. Kontroliuoja duomenų perdavimo į Google analytics sistemą eiliškumą. Galioja 24 valandas Lankytojui sugeneruotas unikalus identifikatorius
_gid

 

Google analytics slapukas. Papildomas lankytojo identifikatorius naudojamas lankytojo navigacjjai vidiniuose puslapiuose fiksuoti. Galioja tik naršymo sesijos metu

 

Lankytojui sugeneruotas unikalus identifikatorius

 

 

Cookie_notice_accepted Funkcinis slapukas. Skirtas įsiminti vartotojo pasirinkimą dėl privatumo politikos. Galioja 1 mėn.

 

Lankytojui sugeneruotas unikalus identifikatorius

III. Duomenų subjektų teisės

18. Asmenys turi šias teises:
18.1. teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
18.2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
18.3. teisę reikalauti ištrinti duomenis;
18.4. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
18.5. teisę į duomenų perkeliamumą;
18.6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
18.7. teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;
18.8. teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

19. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

20. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

IV. Asmens duomenų saugumas

21. Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

V. Teisių gynimo tvarka

22. Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

VI. Baigiamosios nuostatos

23. Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
24. Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.bs.lt.
25. Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el. paštas dap@achemosgrupe.lt, tel. 8 612 22646.